Pečovatelská služba

Vedoucí pečovatelské služby: Mgr. Irena Maršálková

Telefon: +420 736 788 202

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

a) základní sociální poradenství 
– poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace   prostřednictvím sociální služby
– poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle   potřeb osob a o jiných formách pomoci
– poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména   v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech  využívání   běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění   vzniku závislosti na sociální službě
– poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy   se spolupodílejí na péči o osobu.

b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc a podpora při podávání jídla a pití
– pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
– pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru
– pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– pomoc při úkonech osobní hygieny
– pomoc při základní péči o vlasy a nehty
– pomoc při použití WC

d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám   dietního stravování
– dovoz nebo donáška jídla
– pomoc při přípravě jídla a pití /snídaně, svačina/
– příprava a podání jídla a pití

e) pomoc při zajištění chodu domácnosti
– běžný úklid a údržba domácnosti
– pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu,     úklidu po malování
– donáška vody
– topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, běžná údržba topných       zařízení
– běžné nákupy a pochůzky
– velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení     domácnosti
– praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
– praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

– doprovázení k lékaři, k jednání a vyřizování záležitostí u orgánů veřejné moci   a institucí poskytující veřejné služby a zpět.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU I OSOBÁM UVEDENÝM V § 75 ODST. 2 ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

– společnost pečovatelky /v domácím prostředí i venku/
– úklid společného prostoru domu-chodba, schodiště
– použití vysavače pečovatelské služby u uživatele
– mytí termojídlonosiče místo uživatele
– vypůjčení 1 termojídlonosiče
– doprava dle požadavku uživatele řidič

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK


POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby je poskytnout lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního či tělesného postižení, pomoc a podporu tam, kde se jim už nedostává vlastních sil a schopností a nelze je zajistit jinými službami nebo s pomocí rodinných příslušníků tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního či tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a jsou starší 27 let.

DŮVODY, VEDOUCÍ K ODMÍTNUTÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

– osoba požaduje služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu poskytovaných služeb
– kapacita pečovatelské služby je naplněna
– žadatel nepatří do okruhu osob, kterým je služba poskytována (cílová skupina, věková struktura)
– osobě, která nastoupila trvalou ústavní péči
– služba se neposkytuje při karanténě pro podezření z nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění nakažlivou chorobou, vyžadující izolaci

-žadatel bydlí mimo území města Frýdlant nad Ostravicí a jeho místních částí – Lubno, Nová Ves a Nová Dědina

 

CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

– vyloučení nebo snížení sociální izolace uživatelů
– odvrácení nebo oddálení umístění uživatele v  pobytovém zařízení
– podpora vzájemné spolupráce s rodinou a dalším sociálním okolím uživatelů s cílem zajistit jim potřebnou pomoc

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Dodržování práv uživatelů – chráníme základní lidská práva uživatelů, zejména jejich právo na soukromí a důvěrnost sdělení. Uživatele podporujeme v uplatňování svých práv.

Princip individuality – spočívá v individuálním přístupu ke každému uživateli s ohledem na jeho problémy, potřeby, způsob života rodinu atd.

Respektování svobodné volby, autonomie, nezávislosti – uživatel je osobnost, která má právo se sama volně rozhodnout ve všech oblastech. Naším úkolem je pouze upozornit na možná rizika, která plynou z daných rozhodnutí, a uživatel o nich není informován nebo si je nechce připustit.

Podpora samostatnosti a soběstačnosti – pomáháme jen tam, kde je naší práce potřeba, pokoušíme se případně podpořit uživatele v sebeobslužných dovednostech, kde si sám neumí poradit nebo si nevěří.

Bezpečnost, odbornost a kvalita – je dána odborností a praxí zaměstnanců, dodržováním stanovených předpisů PS, rozvíjena v rámci řady školení, konzultována, písemně dokládána (individuální plány uživatelů, pracovní dokumentace) a pravidelně ověřována. Pečovatelská služba nenese zodpovědnost za běžná přiměřená rizika, plynoucí z běžného života uživatelů.

Týmová spolupráce – spočívá v zapojení a zainteresování všech pracovníků na kvalitním výsledku společné práce, založené na kooperaci, dialogu, průhlednosti, otevřenosti a vzájemné pomoci.

Veřejný závazek

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ


Pečovatelská služba (dále jen PS) je úsekem Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí (dále jen Středisko).

OBLAST PŮSOBNOSTI

Pečovatelská služba poskytuje své terénní služby na území města Frýdlantu nad Ostravicí a v jeho místních částech Lubno, Nová Ves a Nová Dědina.

MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Služby jsou poskytovány v pracovních dnech od 6.30 do 18.00 hodin v domácnosti uživatelů.

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

PS sídlí v budově Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, jejímž vlastníkem je Město Frýdlant nad Ostravicí. K zajištění služeb je PS vybavena 3 jízdními koly a 3 automobily.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Kolektiv pracovníku tvoří 6 pracovnic v sociálních službách a vedoucí pečovatelské služby, která provádí rovněž sociální šetření a základní sociální poradenství a je přímo podřízena řediteli Střediska.

 


 

ZAVEDENÍ  A UKONČENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY


ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 • Zájemci o využívání služeb nás mohou kontaktovat ústně či písemně a informovat se o všech podrobnostech o poskytování pečovatelské služby.
 • Pokud dané informace splňují jeho očekávání, může sám nebo za pomoci jiné osoby (pracovník PS) vyplnit Žádost o poskytování sociální služby a podat ji osobně, emailem nebo poštou na adresu poskytovatele PS.
 • Pokud je žadatel z cílové skupiny PS a je volná kapacita, je s budoucím uživatelem vyplněn Vstupní dotazník a uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby mezi PS a uživatelem (popř. jeho zákonným zástupcem).
 • Pověřený pracovník seznámí zájemce o sociální službu se způsobem a podmínkami poskytování služeb, podá informace o nabídce služeb a o výši úhrady za poskytované služby.
 • Vedoucí pečovatelské služby provede rozbor potřeb a zdrojů pomoci (sociální šetření). Se zájemcem o službu komunikuje pracovník srozumitelně a trpělivě, své informace přizpůsobuje fyzickému a psychickému stavu zájemce
 • Na základě rozhovoru se zjišťují potřeby zájemce o službu, jeho osobní cíle, představy a očekávání od PS.
 • Při sepsání Smlouvy je s žadatelem dohodnut rozsah poskytovaných služeb a jejich frekvence.

UKONČENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 • na vlastní žádost uživatele
 • úmrtí uživatele
 • ukončení pečovatelských služeb pro porušení smluvních podmínek uživatelem.

Ukončení služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou definovány ve Smlouvě uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení:

Žádost o poskytování sociální služby
Vstupní dotazník
Smlouva o poskytování sociální služby
Žádost o ukončení poskytování sociální služby
Dohoda o ukončení sociální služby

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ


 • Účelem individuálního plánování průběhu poskytovaní sociálních služeb je zaručit jejich poskytování v souladu s předem stanovenými subjektivními požadavky a osobním cílem uživatele tak, aby služby přispívaly k řešení jeho nepříznivé životní situace.
 • Individuální plánování probíhá v souladu se zásadami poskytování sociálních služeb a  nabídkou služeb.
 • Individuální plánování rovněž umožňuje průběžnou aktualizaci rozsahu poskytovaných služeb, pokud se situace na straně uživatele nebo poskytovatele změní. Soubor dokumentů, který souvisí s konkrétními ujednáními o individuálním vývoji, stanoveném postupu, způsobu, specifikách a rozsahu poskytování služeb se nazývá „Individuální plán“.

 • Každý uživatel má sestaven svůj Individuální plán péče, který vypracuje na základě bližšího seznámení a spolu s ním jeho klíčová pracovnice PS. Individuální plán péče zachycuje život člověka v jeho širších souvislostech, směřuje k co největší nezávislosti uživatele na službě, je prostředkem pomáhajícím uživateli zůstat členem společnosti, žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 • Základem individuálního plánování je pojmenování osobního cíle uživatele, při kterém je respektována v prvé řadě svobodná vůle uživatele, jeho základní lidská práva a individuální potřeby. PS se věnuje poskytování takových služeb, které si uživatel sám určí na základě svých osobních cílů, životních potřeb a plánů. Je to zejména nutnost dokázat odlišit individualitu každého uživatele a přesně stanovit jen takovou míru podpory a služeb, které nezbytně potřebuje.
 • Zásadním úkolem při plánování péče o uživatele je aktivní zapojení samotného uživatele, jeho rodinných příslušníků a celého pracovního týmu (klíčový pracovník, sociální pracovník, ostatní pracovníci PS). Společně s uživatelem je hodnoceno naplňování těchto cílů a stanovování dalších cílů dle aktuálního stavu uživatele.
 • Každý uživatel po uzavření Smlouvy dostává svého klíčového pracovníka, jehož úkolem reagovat na přání a potřeby uživatele, dohlíží na poskytnutí sjednané podpory a péče, odhaluje případné nedostatky a přichází s podněty. Uživatel je s klíčovým pracovníkem seznámen v krátkém časovém úseku od uzavření smlouvy s PS. Informace o významu klíčového pracovníka a jméno klíčového pracovníka sděluje uživateli pověřený pracovník při sjednávání Smlouvy.

SAZEBNÍK ÚHRAD


POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

a) základní sociální poradenství 0,-/h

b) pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 132,-/h
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 132,-/h
3. pomoc při prostorové orientaci, samost. pohybu ve vnitřním prostoru 132,-/h
4. pomoc při přesunu na lůžko a vozík 132,-/h

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 132,-/h
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 132,-/h
3. pomoc při použití WC 132,-/h

d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a dietního stravování  
  oběd 105,-/ks
2. dovoz nebo donáška jídla 30,-/úk.
3. pomoc při přípravě jídla a pití /snídaně, svačina/ 132,-/h
4. příprava a podání jídla a pití 132,-/h

e) pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti 132,-/h
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti /sezonní, po malování 132,-/h
3. donáška vody 132,-/h
4. topení v kamnech včetně donášky a přípr. topiv, údržba topného zařízení 132,-/h
5. běžné nákupy a pochůzky  120,-/h
6. velký nákup /týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 140,-/úk.
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy    90,-/kg
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy    90,-/kg

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředí
1. zprostř. doprovodu dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 132,-/h

DOPLŇKOVÉ FAKULTATIVNÍ SLUŽBY, NEUVEDENÉ V ZÁKONĚ

1. společnost pečovatelky /v domácím prostředí i venku/ 132,-/h
2. úklid společného prostoru domu-chodba, schodiště 132,-/h
3. použití vysavače pečovatelské služby u uživatele 20,-/h
4. mytí 1 termojídlonosiče místo uživatele 10,-/den
5. vypůjčení 1 termojídlonosiče   20,-/měs.
6. doprava dle požadavku uživatele     12,-/km
  řidič   280,-/h
     

 

Tato poslední fakultativní služba není zahrnuta do smluvně sjednaných úkonů uživatele. Je poskytnuta uživateli dle potřeby po předcházející domluvě – alespoň 2 dny předem a v pracovní době PS.

Pokud poskytování těchto úkonů včetně času, nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně po 15 min. krátí.

Výše úhrad je v souladu s par. 3 a 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, dle platného Sazebníku úhrad organizace ze dne 1. 4. 2018.


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POSKYTUJE ZÁKLADNÍ ČINNOSTI BEZ ÚHRADY

/§ 75 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů/

1. účastníkům odboje  
2. osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců  
3. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců.  
4. pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v odstavci 1 až 3 starším 70 let.  

 

Ke stažení:

Sazebník úhrad

VYÚČTOVÁNÍ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY A OBĚDY


POSKYTNUTÉ SLUŽBY

 • Uživatel je povinen platit úhradu za poskytnuté sociální služby dle platného Sazebníku.
 • Pokud uplatňuje nárok na poskytování bezplatné pečovatelské služby, je povinen ke stanovení úhrady předložit doklad, který bezplatné poskytování služeb prokazuje.
 • Bezplatné poskytování pečovatelské služby se týká pouze základních činností.
 • Ceny za doplňkové fakultativní služby jsou hrazeny všemi uživateli.
 • Smlouvou vymezené činnosti jsou hrazeny v Kč za hodinu /vyjma dovozu nebo donášky jídla, velkých nákupů, kde je cena stanovena za úkon a u praní a žehlení, kterého cena se počítá na kg/ a počítají se podle skutečně stráveného času, potřebného k zajištění úkonu.
 • Nejmenší časová jednotka k úhradě je stanovena na 15 minut.
 • Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování za poskytnuté sociální služby za ukončený kalendářní měsíc, nejpozději do 15 dne následujícího měsíce.

Uživatel platí úhradu za poskytnuté služby zpětně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 5 dnů po předání vyúčtování /stvrzenky/ a to:

 • v hotovosti pečovatelce nebo sociálnímu pracovníkovi
 • osobně v pokladně Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
 • bankovním převodem na účet č. 36031781/0100 u Komerční banky

Středisko může upravit ceny svých služeb pouze po předchozí informaci uživatele, zpravidla jednou ročně a to:

 • u základních činností do výše stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisu
 • u doplňkových fakultativních služeb na základě cenových tarifů.

OBĚDY

Úhrada za poskytnutí stravy se platí vždy ke konci běžného měsíce na měsíc následující na základě stvrzenky, kde částka odpovídá četnosti obědů v následujícím měsíci a druhu stravování (běžná strava, dieta).
Přeplatky či nedoplatky za skutečně odebranou stravu se zúčtují do 5. dne následujícího měsíce.


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POSKYTUJE ZÁKLADNÍ ČINNOSTI BEZ ÚHRADY

/§ 75 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů/

 1. účastníkům odboje
 2. osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců
 3. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
 4. pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v odstavci 1 až 3 starším 70 let.

PODÁVÁNÍ, EVIDENCE A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 • PS má zpracována pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb.
 • Součástí ochrany práv uživatelů je právo kontrolovat a popřípadě připomínkovat poskytované pečovatelské služby, stěžovat si, nejsou-li s poskytováním služeb spokojeni.
 • Připomínky jsou chápány jako podnět ke zlepšení kvality poskytovaných služeb.
 • PS chápe stížnosti jako důležitý zdroj informací o spokojenosti s poskytovanou službou, zvláště pak, zda služba odpovídá potřebám uživatelů.
 • Stížnosti, požadavky, problémy a připomínky na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb v PS může přednést i kterýkoliv zaměstnanec.
 • Při řešení takové stížnosti se postupuje stejně, jakoby ji přednesl kterýkoliv uživatel podle zpracovaných pravidel.

ZPŮSOB PODÁNÍ STÍŽNOSTI NA POSKYTOVÁNÍ PS

Uživatel nebo jiný zvolený zástupce může podat stížnost na kvalitu nebo způsob vykonávání sociální služby, ale také na osobnost pečovatelky /oblékání, jednání/.

STÍŽNOST LZE PODAT

Vedoucí pečovatelské služby: Mgr. Irena Maršálková
Adresa: Padlých hrdinů 312, 73911 Frýdlant n. Ostr.
Telefon: 420 558 441 622, 736 788 202
Email: irena.marsalkova@sssfno.cz

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Ředitel střediska: Ing. Jiří Hořínek
Adresa: Padlých hrdinů 312, 73911 Frýdlant n. Ostr.
Telefon: 420 558 441 614, 739 598 348
Email: jiri.horinek@sssfno.cz

Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Městský úřad
Adresa: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant n. Ostr.
Telefon: 420 558 604 111
Email: posta@frydlantno.cz

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 420 595 622 222
Email: posta@kr-moravskoslezky.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
Adresa: – Údolní 39, 602 00 Brno
Telefon: – 420 542 542 888
Email: podatelna@ochrance.cz

KRIZOVÉ SITUACE


 • V případě náhlých zdravotních obtíží nebo zhoršení zdravotního stavu, je povinností pečovatelky přivolat lékařskou pomoc a událost oznámit vedoucí PS, ta zkontaktuje rodinné příslušníky, jež uživatel určil ve vstupním dotazníku jako osoby, které je potřeba při náhlé hospitalizaci informovat.
 • Pokud uživatel neotvírá dveře a není předem nahlášena jeho nepřítomnost, je povinností pečovatelky oznámit tuto skutečnost vedoucí PS, která kontaktuje ihned příbuzné popřípadě další udané kontakty a zdravotnická zařízení.
 • Pokud se nepodaří zjistit, kde se uživatel nachází a je předpoklad zdravotních obtíží, vedoucí PS kontaktuje Policii ČR, která je oprávněna otevřít v ohrožení života uživatele jeho byt.
 • K řešení krizových situací se řídíme podle vstupního dotazníku uživatele, kde jsou uvedeny kontakty na rodinu, lékaře a jiné důležité osoby pro poskytnutí nezbytné krizové pomoci.

Ke stažení:

Vstupní dotazník

Kontaktujte nás

 

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 
Padlých hrdinů 312,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
spojovatelka: 558 441 611

IČO: 00847020

Komerční banka,
pobočka Frýdlant nad Ostravicí
č. ú.: 36031781/0100

(*) nutný údaj


 

Kontakt                               Pozice                             Číslo
Mgr. Irena Maršálková  vedoucí úseku pečovatelské služby  736 788 202
558 441 622
Pavlína Kubačáková  pracovník v sociálních službách  737 526 108
Marta Huserová  pracovník v sociálních službách  774 451 407
Barbora Kozlová  pracovník v sociálních službách  774 451 410
Pavlína Bialková  pracovník v sociálních službách  774 529 513
Andrea Kotková

604 174 616