Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dále SaS)
 
Mobil:  +420 778 459 990

Telefon: +420 558 441 628

 

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, je vytvoření podmínek pro aktivní a důstojné žití prostřednictvím nabídky aktivit, které klientům pomohou zachovat stávající soběstačnost i způsob života v přirozeném prostředí a s přirozenými sociálními vazbami.

Služba je poskytována na adrese:

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí

Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Telefon: 558 441 629, 778  459  990

www.sssfno.cz

 

 

Cíle služby

 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů služby
 • Posilovat soběstačnost klientů služby
 • Zachování přirozené sociální vazby klientů sociální služby s orientací na zachování způsobu života v jejich přirozeném prostředí

Zásady poskytování sociální služby

 • profesionalita – služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se průběžně dále vzdělávají za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.
 • nestrannost – pracovníci neupřednostňují některého klienta před jinými.
 • individuální přístup – pracovníci respektují individuální přání, potřeby a požadavky klientů.
 • diskrétnost – pracovníci zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, souvisejících s poskytováním služby.
 • partnerství – pracovníci spolupracují s klientovi na hledání vhodných řešení a společně plánují průběh poskytování služby

Sociální služba je určena:

 • osobám (seniorům) od 55 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, ohrožení sociálním vyloučením, snížením soběstačnosti a samostatnosti či ztráty dosavadního života v přirozeném prostředí
 • osobám se zdravotním postižením od 19 let
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

 

Základní činnosti sociálně aktivizační služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • vytvoření prostoru pro pravidelné setkávání vrstevníků, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, celoroční cyklus tematických přednášek (např. zdravý životní styl, bezpečí seniorů, cestopisné) a besed zaměřených na program celoživotního vzdělávání

Sociálně terapeutické činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností např. kreativní ruční práce s použitím různých technik, procvičování paměti a pozornosti, skupinové hraní společenských her, relaxační cvičení, nácvik práce s počítačem, s mobilním telefonem aj.
 • odborná péče sociální pracovnice – konzultace, pomoc při jednání na úřadech, poskytnutí základního poradenství např. týkající se poskytování dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, pomoc v hmotné nouzi
 • nácvik péče o domácnost, např. péče o oděvy, úklid, chod kuchyně, zdravá výživa- rady, nápady

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc při jednáních na úřadech
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům napsání žádosti, dopisu, krátkého životopisu
 • základní poradenství v oblasti sociálních služeb, kompenzačních pomůcek
 • informační servis a zprostředkování služeb – týkající se změn např. v legislativní oblasti, poskytování kontaktů atd.
 • orientace v prostředí města – poznávací vycházky ve městě a okolí, jednodenní poznávací výlety v rámci regionu a kraje

Denní kapacita je 10 klientů v závislosti na konkrétní činnosti

Kapacita, která vychází zejména z definované potřeby v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí a personálního zajištění služby, je stanovena na 20 klientů služby.

Stravování není součástí služby, po domluvě se sociální pracovnicí nebo s vedoucí stravovacího úseku lze zajistit oběd v jídelně Střediska sociálních služeb v době od 11.15 hod. – 11.45 hod. Cena obědu je 72 Kč/oběd.

Sociální služba je ambulantní, klientům je poskytována v objektu Střediska sociálních služeb.

Provozní doba:

Pondělí: 8:00 –15:00

Úterý:    8:00 –  15:00

Středa:  8:00 – 15:00

Čtvrtek: 8:00 – 15:00

Pátek:   8:00 – 13:00

 

SaS má pravidla pro vyřizování stížností, řeší problematiku podávání stížností a jejich vyřizování na rozsah, způsob poskytování a kvalitu poskytovaných všech sociálních služeb u metodika a ředitele Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí.

 

S těmito pravidly musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci Střediska. S pravidly jsou rovněž seznámeni klienti služeb Střediska, případně jejich rodinní příslušníci. U osob omezených na svéprávnosti musí být s těmito pravidly, kromě nich, seznámeni i jejich zákonní zástupci.

 

Jakou formou:

 1. ústní
 2. písemná
 3. prostřednictvím e-mailu
 4. pomocí formuláře na internetových stránkách
 5. anonymní – osobní předání schránka na stížnosti (v sídle organizace)

 

Stížnost nebo připomínka může být podána i anonymně. V případě anonymního podání nelze stěžovateli doručit informaci o řešení stížnosti.

Každá stížnost je vyřízena nejpozději do 30 dnů od data obdržení

Ředitel střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí: Ing. Jiří Hořínek

Kontaktní informace: jiri.horinek@sssfno.cz

Telefon: +420 558 441 614

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a tělesně postižené
Kontaktní informace: milan.kuba@sssfno.cz
Mobil:  +420 739 267 546

Telefon: +420 558 441 636

 

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

Údolní 658/39, 602 00 Brno,

tel.: 542 542 888

email: podatelna@ochrance.cz  

Zájemci „aktivní“ – tito zájemci již před vstupem do služby chtějí být plně informováni o nabízených aktivitách a možnostech, až potom se rozhodnou, zda službu budou využívat či nikoli. Obvykle jednání s těmito zájemci se neuskuteční pouze jednou, ale nejméně dvakrát – na první schůzce mají zájem o podrobné informace (základní nabídku dostávají v písemné formě). Druhá schůzka se uskuteční po jejich rozhodnutí a jejím obsahem je záznam o přijetí do sociální služby.

Zájemci „po telefonu“ – tito zájemci se průběžně telefonicky informují o činnostech, aktivitách, případně novinkách, které ve službě poskytujeme.

Zájemci „v zastoupení“ – tito zájemci zpravidla pověří svým zastupováním k vyjednávání a získání informací o sociální službě osobu blízkou, a to do doby, než se jednání zúčastní osobně a jsou přijati do sociální služby.

 • Jednání se zájemcem o službu probíhá s přihlédnutím k individuálním potřebám zájemce.
 • Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu mezi zájemcem a poskytovatelem služby. Zájemce i pracovník zařízení o sobě potřebují získat základní informace a vzájemnou důvěru. Současně zájemci umožňuje rozpoznat, zda je právě tato služba to, co potřebuje a aby mohl sám formulovat, jakou pomoc si představuje.
 • Zájemce o službu je tedy před přijetím do sociální služby seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při jejím poskytování.
 • Předpokladem je, že o sociálně aktivizační služby projevují zájem především senioři a zdravotně postižení, kteří se cítí osamoceni, kteří mají potřebu aktivních činností v kruhu svých vrstevníků, kteří potřebují navázat nové sociální kontakty, kteří mají zájem získávat nové informace a poznatky, ve specifické formě jejich věku, osobním i životním zkušenostem.
 • Pokud zájemce projeví vážný zájem o službu, podá vyplněný formulář „Žádost o poskytování sociální služby“ v kanceláři sociální pracovnice nebo jej zašle poštou na adresu SSS FNO.

Sociální služba je klientovi poskytována bezplatně v sídle poskytovatele ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Padlých hrdinů 312 v prostorách kulturní místnosti s funkčním zázemím.

Služby se dále poskytují operativně dle aktuální nabídky aktivit. 

Kontaktujte nás