Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem
Vedoucí úseku: Mgr. Alena Radová

Telefon: 420 733 657 954

Posláním Domova se zvláštním režimem ve Frýdlantu nad Ostravicí je, s respektem k lidským právům a prostřednictvím individuální podpory či pomoci, zajistit seniorům s duševním onemocněním, kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby, důstojné prožívání života.

Smyslem služby je, umožnit uživatelům Domova prožít důstojný, a podle jejich přání i aktivní život, odstranit bariéry předsudků a společenských stigmat a to vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele, s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Poslání DZR

Obecné cíle Domova se zvláštním režimem

Udržování kvality poskytování sociální služby v péči a podpoře klientů dle jejich individuálních potřeb.
Zajištění společenského vyžití klientů dle jejich aktuálních oprávněných potřeb.
V rámci možností Střediska vytvoření podmínek pro důstojné dožití klientů v jednom bytovém prostoru.
Zajistit další vzdělávání svých zaměstnanců a následnou aplikaci vhodných metod práce v rozsahu kvalifikačních kompetencí pracovníků s klienty v sociální službě.
Doplňovat a stabilizovat dobře fungující síť dobrovolníků.
Zachování vazby klientů na přirozené prostředí (rodinu, přátele) – umožnění kvalitnějšího trávení volného času klientů s rodinnými příslušníky ve zrekonstruovaných prostorách.

 

Materiálně technické a stavební cíle

Usilovat u zřizovatele o vytvoření projektu a následné provedení rekonstrukce cest kolem Střediska.
Iniciovat u zřizovatele jednání týkající činností pro zahájení rekonstrukce zbývající části budovy – modernizace kuchyně, prádelny.

Konkrétní krátkodobé cíle

Konkrétní krátkodobé cíle budou součástí Plánu práce jednotlivých vedoucích pracovníků na každý rok.

Principy poskytování sociálních služeb

 • Přiměřená míra péče a podpory – poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná (nepřepečováváme, ale snažíme se o co největší samostatnost uživatele).
 • Možnost uživatele spolurozhodovat – uživatel má možnost se podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně tyto možnosti nabízí, přičemž je respektován názor uživatele.
 • Transparentnost při poskytování služeb – veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskuzi, tak veřejnou kontrolu.
 • a další.

Poslání DZR

Okruh osob pro přijetí – komu služby poskytujeme

 • seniorům od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů duševního onemocnění nevyžadujícího ústavní zdravotní péči a kteří nemohou, vzhledem ke svému fyzickému, duševnímu a sociálnímu stavu, zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova,
 • seniorům trpícím nemocemi stáří (demencemi), seniorům se sníženým intelektem ve středním stadiu s projevy, které opakovaně nelze zvládnout běžnými postupy v Domově pro seniory ani s podporou jiné osoby či služby (zejména ti, jejichž zdravotní stav se změnil za pobytu v Domově pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí a kteří budou po dohodě přemístěni do Domova se zvláštním režimem, aniž by se měnilo jejich dosavadní přirozené prostředí).

Komu nemůžeme služby poskytnout

 • osobám, které jsou schopny, za pomoci místně dostupných terénních služeb, se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí,
 • osobám, které trpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními,
 • osobám, které trpí infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu,
 • v domově nemůžeme poskytnout služby osobám, které se léčí ze závislosti nebo jsou závislé na návykové látky či trpí jiným druhem patologické závislosti (alkohol, drogy, gamblerství atd.),
 • osobám, které trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi, vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením,
 • osobám, které trpí specifickým onemocněním, vyžadující specifickou odbornou péči, kterou jim organizace není schopna poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči),
 • osobám s onkologickým onemocněním v terminálním stádiu.

 

Kapacita Domova se zvláštním režimem je 24 klientů. Pokoje jsou vybavené základním nábytkem tj. postelí, nočním stolkem, skříní, židlí a stolem. Pokoj lze vybavit vlastním vybavením uživatele, pokud je to možné vzhledem k prostoru pokoje. V prostorách domova jsou připraveny odpočinkové koutky, knihovna, místnosti volnočasových aktivit. Jednotlivá podlaží jsou propojena třemi výtahy a schodištěm.

Ubytování v domově se zajišťuje s přihlédnutím k možnostem DZR a ke zdravotnímu stavu uživatele služeb.
Při nástupu je nový uživatel ubytován na předem dohodnutém pokoji a lůžku. Věci, které si sebou uživatel přinese z domova, budou označeny osobním číslem, uživatel ev. ošetřující personál je uloží na místa k tomu určená. Za neoznačené ošacení DZR neručí.

Není dovoleno v DZR přechovávat např. živá zvířata, nebezpečné předměty a chemikálie, věci hygienicky závadné, věci vzbuzující odpor atd. nebo některé věci v nadměrném množství. K výzdobě pokoje může uživatel použít vlastních předmětů (např. obrazy, sošky, textilie).

Uživatelé jsou povinni s poskytnutým majetkem DZR šetrně zacházet a při trvalém odchodu z DZR je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání.

Uživatel služby DZR může být po dohodě přemístěn, je-li to nutné ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, do jiného pokoje, popřípadě zdravotnického zařízení dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí disponuje vlastní plně vybavenou kuchyní a odborným personálem. Pro uživatele je připravována dietní strava šetřící, klasická strava, diabetická strava.

Stravování se zajišťuje podle platných stravovacích jednotek. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů.

O dietním stravování rozhoduje lékař po dohodě s uživatelem služby.

Pro uživatele je připravována dietní strava šetřící, klasická strava, diabetická strava.

Uživatelům je strava podávána ve společné jídelně na oddělení nebo na pokojích: snídaně, oběd, svačina, večeře.

Na odděleních, jsou pro uživatele zřízeny čajové kuchyňky, které jsou vybaveny sporákem, ledničkou a nejnutnějším nádobím.

Na odděleních mají uživatelé služeb k dispozici nápoje. Potraviny si mohou  ukládat do lednic na kuchyňkách jednotlivých oddělení nebo mohou mít vlastní lednici na pokoji.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotní péče je zajištěna smluvním lékařem.

O uživatele pečují registrované zdravotní sestry, službu vykonávají od 6 do 18 hod. denně. Zajišťují tyto úkony: podávání léků, aplikace injekcí, převazy, příprava a zajištění převozu na odborná vyšetření a další výkony dle ordinace lékaře.

Uživatelé mohou využívat služby odborných lékařů, do Domova dochází:

– zubní lékař – dle potřeby na vyžádání,
– 1x měsíčně kožní lékařka a lékař – psychiatr.
– Do ostatních odborných ambulancí jsou uživatele převáženi sanitní službou.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Ošetřovatelská péče je podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajišťována pracovníky v sociálních službách.

Uživatelům jsou poskytovány tyto základní činnosti (§ 50 Zákona 108/2006 Sb.)

a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti:
1. volnočasové a zájmové aktivity,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

REHABILITAČNÍ PÉČE
Rehabilitační péče je poskytována na základě doporučení lékaře.

Poskytujeme:

– elektroléčbu

– ultrazvuk

– bioptronovou lampu

– rebox

– parafínovou lázeň

– individuální léčebný tělocvik dle ordinace lékaře

– bazální stimulace imobilním uživatelům

– aromaterapii.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Volnočasové aktivity slouží k příjemnému prožití dne s ostatními spolubydlícími a mohou také pomoci k udržení a procvičení jemné motoriky a tvůrčích dovedností našich uživatelů.

V našem domově nabízíme volnočasové aktivity a sociálně terapeutické aktivity, které se konají v dopoledních i odpoledních hodinách.

Dopoledne od 9,00 do 11,00 hod jsou v provozu:

volnočasové dílny, kde může každý podle svých možností a zájmů vytvářet nejrůznější výrobky a dílka (možnost pletení, rozvíjení nejrůznějších technik, výroba svíček, tkalcovský stav, výtvarné práce, práce s keramikou atd. Výrobky našich uživatelů slouží k výzdobě domova, ale také k uspořádání vánočního jarmarku.
klubovna s pravidelnou nabídkou dopoledních programů (skupinové cvičení, trénování paměti, výtvarné práce, posezení s písničkou, rukodělné práce, promítání filmu, společenské hry)
Odpoledne se mohou uživatelé setkávat na:
promítání cestopisů
trénování paměti
posezení s písničkou
keramické dílně
na společných oslavách narozenin

Každý měsíc se koná aspoň jedna společná akce pro všechny uživatele:

turnaj v „Člověče nezlob se“
valentýnské posezení
soutěž o Zlatého skřivana
pálení čarodějnic
smažení vaječiny
turnaje v kuželkách
vinobraní
jarmark
mikulášská nadílka

V létě je program přizpůsoben tak, abychom mohli trávit co nejvíc času na zahradě domova, hraním ruských kuželek nebo výlety do okolí.
Zpravidla jednou za rok se koná autobusový zájezd podle zájmu našich uživatelů.

V našem zařízení je poskytována individuální péče i pro uživatele s potřebnou zvýšenou péčí, kde je nabízena bazální stimulace proškolenými pracovníky, ale i canisterapie.

CANISTERAPIE
Canisterapie se provádí ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci s občanskou společností Podané ruce.
Do našeho zařízení dochází canisterapeutka paní Monika Olbrechtová s krásnou fenkou border collie-Kaily, která si již při prvním setkání získala srdce našich uživatelů.
Canisterapie se koná jednou za čtrnáct dnů od 9 do 11 hod v naší kulturní místnosti na II. poschodí nebo na klubovně na I. poschodí. Při skupinové canisterapii se naši uživatelé zapojují do nabízených aktivit a her s fenkou Keily. Díky této aktivizaci mohou naši uživatelé zapomenout na své problémy a bolesti, ale také si vychutnat fyzickou přítomnost canisterapeutického psa, hlazením a dáváním povelů Keily, která je vzorně plní.

Tyto činnosti jsou provázeny pozitivními emocemi našich uživatelů jak při skupinové tak individuální canisterapii.
I díky těmto setkáním se může zlepšovat kvalita života našich uživatelů.

• Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
• Odloží návštěvu v případě nemoci.

DUCHOVNÍ PÉČE

Každý člověk má duchovní potřeby, ale nemusí mít nutně vztah k žádnému náboženství. Směřuje k uzavření svého života, ke klidnému spočinutí a bezpečí. Duchovní péče hlásá a brání jedinečnou hodnotu a důstojnost lidského života.

Duchovní péče je nabízena všem, kdo si to přejí, věřícím i nevěřícím.

Ve Středisku sociálních služeb je sloužena mše svatá v kapli, která se nachází v přízemí budovy.
V pátek je sloužena mše svatá v 9.00 hod., především pro naše imobilní uživatele, ale i pro veřejnost. Pokud se tato mše nekoná, je to předem ohlášeno.

Duchovní péči ve středisku zajišťují kněží, kteří byli tím pověřeni.

Pro uživatele, kteří ze zdravotních důvodů nemohou na mši a mají zájem o svátosti, je zajištěna návštěva duchovního na pokoji. Způsob, úroveň a intensita duchovní služby se řídí okamžitým psychickým a zdravotním stavem.

Snažíme se zprostředkovat duchovní péči podle potřeby a vyznání uživatele.

V případě zájmu o službu vyplňte tiskopis, který

1. je možné vyzvednout přímo ve „Středisku“ u sociální pracovnice (doporučujeme) na adrese:

Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
telefon: 420 558 441 639, e-mail: lenka.simikova@sssfno.cz

2. a nebo zde:

žádost o přijetí

vyjádření lékaře

plná moc

GDPR pro rodinné příslušníky

Směrnice o úhradách za pobyt, stravu a služby

 1. Zájemce o poskytování služby se dostaví s vyplněnou žádostí k nám k osobnímu jednání, popřípadě zašle vyplněný formulář poštou.
 2. Na základě vyhodnocení této žádosti bude možné určit zda  můžeme požadované služby poskytnout zájemci.
 3. Sociální pracovnice provede jednání se zájemcem a žádost bude zařazena do evidence, poté musí být schválena výběrovou komisí.
 4. V případě volné kapacity bude zájemce kontaktován sociální pracovnicí a vyzván k nástupu.
 5. Se zájemcem bude sepsána „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí.“
 6. Po uzavření této smlouvy se stává zájemce uživatelem služeb sociální péče v našem zařízení.
 7. Na základě dotazníku ke stanovení osobních cílů uživateli bude sestaven individuální plán péče.

Kontaktujte nás

Vedoucí III. úseku: Mgr. Alena Radová

Mobil: +420 733 657 954

(*) nutný údaj