Odlehčovací služba

Vedoucí I. úseku: Mgr. Ivana Macounová

Telefon:  420 773 752 790

Posláním Odlehčovací služby je zajištění sociálních a ošetřovatelských služeb v době, kdy péči a podporu nemůže osobě poskytnout jemu blízká osoba, která tuto péči soustavně běžně poskytuje. Služba je poskytována nejdéle na dobu 3 měsíců.

Smyslem služby je po přechodnou dobu pobytu zachování prožívání důstojného, a podle jejich přání i aktivního života, odstranění bariéry předsudků a společenských stigmat a to vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele, s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

 Obecné cíle Odlehčovací služby

Cílem poskytované služby je umožnit fyzickým pečujícím osobám, kteří pečují o daného člověka, odpočinout si, zajet si na dovolenou nebo řešit závažnou rodinou situaci a po tuto dobu poskytnout uživatelům odlehčovací služby podporu v rozsahu vymezeném zákonem o sociálních službách.

 • Vytvoření podmínek pro péči a podporu uživatelů dle jejich individuálních potřeb.
 • Zvýšení úrovně podpory osobní aktivity uživatelů v jejich běžném životě.
 • Rozšíření nabídky o volnočasové a aktivizační činnosti, kterých se jim doma nedostávalo a naplnit tak jejich volný čas a uspokojit zájmy uživatelů.
 • Aktivnější propojení života uživatelů se životem společnosti a udržovat dosavadní společenské vazby během jejich pobytu v Odlehčovací službě.
 • Zajistit uživatelům společenské vyžití vycházející z jejich individuálních plánů.
 • Vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí týmu zaměstnanců vedoucí ke zkvalitnění služeb uživatelům.
 • Zajistit další vzdělávání svých zaměstnanců a následnou aplikaci vhodných metod práce s uživateli v této sociální službě.
 • Rozšíření stabilní a dobře fungující sítě dobrovolníků.
 • Rekonstrukcí Střediska snížit počet uživatelů na pokoji, zvýšit pocit bezpečí a jistoty, zajistit intimitu uživatelů, podporovat a rozvíjet jejich soběstačnost.

Principy poskytování sociálních služeb

 • Přiměřená míra péče a podpory – poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná (nepřepečováváme, ale snažíme se o co největší samostatnost uživatele).
 • Možnost uživatele spolurozhodovat – uživatel má možnost se podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně tyto možnosti nabízí, přičemž je respektován názor uživatele.
 • Rovné příležitosti pro všechny uživatele – systém sociálních služeb dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám uživatelů i k jednotlivým složkám služeb v duchu partnerství (nezaměňovat s intenzitou a potřebou péče u konkrétních uživatelů)
 • a další.

Poslání OS

Odlehčovací služba je určena:

Pobytová odlehčovací služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, a z důvodů trvalých změn zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim z důvodu potřeby odpočinku nemůže zabezpečit osoba, která tuto pomoc běžně poskytuje. Tito občané musí dosahovat minimálně 50 let věku.

Cílovou skupinou jsou tedy:

 • senioři a osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení od 50 let věku

Komu nemůžeme služby poskytnout

Odlehčovací služba není určena osobám:

– nároky osoby na poskytnutí služby jsou pro zařízení nereálné z hlediska poskytovaných služeb, cílové skupiny, cílů zařízení,
– Osobám, které trpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními
– osobám, které trpí infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu
– v odlehčovací službě nemůžeme poskytnout služby osobám, které se léčí ze závislosti nebo jsou závislé na návykové látky či trpí jiným druhem
patologické závislosti (alkohol, drogy, gamblerství atd.),
– osobám, které trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi, vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení,
– osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením,
– osobám, které trpí specifickým onemocněním, vyžadující specifickou odbornou péči, kterou jim organizace není schopna poskytnout (např.
podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči),
– osobám s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou,
– osobám s onkologickým onemocněním, vyžadujícím soustavnou speciální zdravotní péči.

Kapacita Odlehčovací služby: 2 lůžka

2 – jednolůžkové pokoje

Pokoje jsou vybavené základním nábytkem tj. postelí, nočním stolkem, skříní, židlí a stolem. Pokoj lze vybavit vlastním vybavením uživatele, pokud je to možné vzhledem k prostoru pokoje. V prostorách „Střediska“ jsou připraveny odpočinkové koutky, knihovna, místnosti volnočasových aktivit. Jednotlivá podlaží jsou propojena dvěma výtahy a schodištěm.

Není dovoleno v Odlehčovací službě přechovávat např. živá zvířata, nebezpečné předměty a chemikálie, věci hygienicky závadné, věci vzbuzující odpor atd. nebo některé věci v nadměrném množství, bez souhlasu ředitele. K výzdobě pokoje může uživatel se souhlasem ředitele použít vlastních předmětů (např. obrazy, sošky, textilie).

Uživatelé jsou povinni s poskytnutým majetkem Odlehčovací služby šetrně zacházet a při trvalém odchodu z Odlehčovací služby jej vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání.

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí disponuje vlastní plně vybavenou kuchyní a odborným personálem. Pro uživatle je připravována dietní strava šetřící, klasická strava, diabetická strava.

Uživatelům je strava podávána ve společné jídelně na oddělení nebo na pokojích třikrát denně: snídaně, oběd, večeře, II. večeře pro diabetiky.

Na odděleních, jsou pro uživatele zřízeny čajové kuchyňky, které jsou vybaveny sporákem, ledničkou a nejnutnějším nádobím.

Stravování se zajišťuje podle platných stravovacích jednotek. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů.

Uživatelé služeb mají k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj službu konající ošetřovatelský personál. Potraviny mohou uživatelé ukládat do lednic na kuchyňkách jednotlivých oddělení nebo mohou mít vlastní lednici na pokoji.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

O uživatele pečují registrované zdravotní sestry, službu vykonávají od 6 do 18 hod. denně. Zajišťují tyto úkony: podávání léků, aplikace injekcí, převazy, příprava a zajištění převozu na odborná vyšetření a další výkony dle ordinace lékaře.

REHABILITAČNÍ PÉČE

Rehabilitační péče je poskytována na základě doporučení lékaře.

Tým pracovníků poskytuje:

– elektroléčbu
– ultrazvuk
– Bioptronovou lampu
– Rebox
– parafínovou lázeň
– individuální léčebný tělocvik dle ordinace lékaře
– bazální stimulace imobilním uživatelům
– aromaterapie

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Ošetřovatelská péče je podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajišťována pracovníky v sociálních službách.

Uživatelům jsou poskytovány tyto základní činnosti (§ 44 Zákona 108/2006 Sb.z.)

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Volnočasové aktivity slouží k příjemnému prožití dne s ostatními spolubydlícími a mohou také pomoci k udržení a procvičení jemné motoriky a tvůrčích dovedností našich uživatelů.

V našem domově nabízíme volnočasové aktivity a sociálně terapeutické aktivity, které se konají v dopoledních i odpoledních hodinách.

Dopoledne od 9,00 do 11,00 hod jsou v provozu:

volnočasové dílny, kde může každý podle svých možností a zájmů vytvářet nejrůznější výrobky a dílka (možnost pletení, rozvíjení nejrůznějších technik, výroba svíček, tkalcovský stav, výtvarné práce, práce s keramikou atd. Výrobky našich uživatelů slouží k výzdobě domova, ale také k uspořádání vánočního jarmarku.
klubovna s pravidelnou nabídkou dopoledních programů (skupinové cvičení, trénování paměti, výtvarné práce, posezení s písničkou, rukodělné práce, promítání filmu, společenské hry)
Odpoledne se mohou uživatelé setkávat na:
promítání cestopisů
trénování paměti
posezení s písničkou
keramické dílně
na společných oslavách narozenin

Každý měsíc se koná aspoň jedna společná akce pro všechny uživatele:

turnaj v „Člověče nezlob se“
valentýnské posezení
soutěž o Zlatého skřivana
pálení čarodějnic
smažení vaječiny
turnaje v kuželkách
vinobraní
jarmark
mikulášská nadílka

V létě je program přizpůsoben tak, abychom mohli trávit co nejvíc času na zahradě domova, hraním ruských kuželek nebo výlety do okolí.
Zpravidla jednou za rok se koná autobusový zájezd podle zájmu našich uživatelů.

V našem zařízení je poskytována individuální péče i pro uživatele s potřebnou zvýšenou péčí, kde je nabízena bazální stimulace proškolenými pracovníky, ale i canisterapie.

CANISTERAPIE
Canisterapie se provádí ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci s občanskou společností Podané ruce.
Do našeho zařízení dochází canisterapeutka paní Monika Olbrechtová s krásnou fenkou border collie-Kaily, která si již při prvním setkání získala srdce našich uživatelů.
Canisterapie se koná jednou za čtrnáct dnů od 9 do 11 hod v naší kulturní místnosti na II. poschodí nebo na klubovně na I. poschodí. Při skupinové canisterapii se naši uživatelé zapojují do nabízených aktivit a her s fenkou Keily. Díky této aktivizaci mohou naši uživatelé zapomenout na své problémy a bolesti, ale také si vychutnat fyzickou přítomnost canisterapeutického psa, hlazením a dáváním povelů Keily, která je vzorně plní.

Tyto činnosti jsou provázeny pozitivními emocemi našich uživatelů jak při skupinové tak individuální canisterapii.
I díky těmto setkáním se může zlepšovat kvalita života našich uživatelů.

DUCHOVNÍ PÉČE

Každý člověk má duchovní potřeby, ale nemusí mít nutně vztah k žádnému náboženství. Směřuje k uzavření svého života, ke klidnému spočinutí a bezpečí. Duchovní péče hlásá a brání jedinečnou hodnotu a důstojnost lidského života.

Duchovní péče je nabízena všem, kdo si to přejí, věřícím i nevěřícím.

Ve Středisku sociálních služeb je sloužena mše svatá v kapli, která se nachází v přízemí budovy.
Mše svatá je sloužena pravidelně v úterý a čtvrtek v 7.00 hod. a v sobotu v 18.00 hod. V pátek je sloužena mše svatá v 9.00 hod., především pro naše imobilní uživatele, ale i pro veřejnost. Pokud se tato mše nekoná, je to předem ohlášeno.

Duchovní péči ve středisku zajišťují kněží, kteří byli tím pověřeni.

Pro uživatele, kteří ze zdravotních důvodů nemohou na mši a mají zájem o svátosti, je zajištěna návštěva duchovního na pokoji. Způsob, úroveň a intensita duchovní služby se řídí okamžitým psychickým a zdravotním stavem.

Snažíme se zprostředkovat duchovní péči podle potřeby a vyznání uživatele.

V případě zájmu o službu vyplňte tiskopis, který

1. je možné vyzvednout přímo ve „Středisku“ u sociální pracovnice (doporučujeme) na adrese:

Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
telefon: 420 558 441 639, e-mail: lenka.simikova@sssfno.cz

2. a nebo zde:

žádost o přijetí

vyjádření lékaře

plná moc

Směrnice o úhradách za pobyt, stravu a služeb

 1. Zájemce o poskytování služby se dostaví s vyplněnou žádostí k nám k osobnímu jednání, popřípadě zašle vyplněný formulář poštou.
 2. Na základě vyhodnocení této žádosti bude možné určit zda  můžeme požadované služby poskytnout zájemci.
 3. Sociální pracovnice provede jednání se zájemcem a žádost bude zařazena do evidence, poté musí být schválena výběrovou komisí.
 4. V případě volné kapacity bude zájemce kontaktován sociální pracovnicí a vyzván k nástupu.
 5. Se zájemcem bude sepsána „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí.“
 6. Po uzavření této smlouvy se stává zájemce uživatelem služeb sociální péče v našem zařízení.
 7. Na základě dotazníku ke stanovení osobních cílů uživateli bude sestaven individuální plán péče.

Kontaktujte nás

(*) nutný údaj