Domov pro seniory

Domov pro seniory tvoří I. a V. úsek.

Vedoucí I. úseku: Mgr. Ivana Macounová

Telefon:  420 773 752 790

Vedoucí V. úseku: Martina Mohelníková, DiS.

Telefon:  420 733 657 949

Sociální pracovnice: Bc. Lenka Šimíková zájemci o službu/příjem žádostí

Telefon: 420 733 657 935

 

Posláním Domova pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí je, s respektem k lidským právům a prostřednictvím individuální podpory či pomoci, poskytnout seniorům v tíživé sociální situaci sociální služby, které mu nemohou být zajištěny v domácím prostředí.

Smyslem služby je, umožnit uživatelům Domova prožít důstojný, a podle jejich přání i aktivní život, odstranit bariéry předsudků a společenských stigmat a to vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele, s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Obecné cíle Domova pro seniory

Udržování kvality poskytování sociální služby v péči a podpoře klientů dle jejich individuálních potřeb.
Zajištění společenského vyžití klientů dle jejich aktuálních oprávněných potřeb.
V rámci možností Střediska vytvoření podmínek pro důstojné dožití klientů v jednom bytovém prostoru.
Zajistit další vzdělávání svých zaměstnanců a následnou aplikaci vhodných metod práce v rozsahu kvalifikačních kompetencí pracovníků s klienty v sociální službě.
Doplňovat a stabilizovat dobře fungující síť dobrovolníků.
Zachování vazby klientů na přirozené prostředí (rodinu, přátele) – umožnění kvalitnějšího trávení volného času klientů s rodinnými příslušníky ve zrekonstruovaných prostorách.

Materiálně technické a stavební cíle

Usilovat u zřizovatele o vytvoření projektu a následné provedení rekonstrukce cest kolem Střediska.
Iniciovat u zřizovatele jednání týkající činností pro zahájení rekonstrukce zbývající části budovy – pokoje s vlastním soc. zařízením, modernizace kuchyně, prádelny.

Konkrétní krátkodobé cíle

Konkrétní krátkodobé cíle budou součástí Plánu práce jednotlivých vedoucích pracovníků na každý rok.

 


Principy poskytování sociálních služeb

 • Přiměřená míra péče a podpory – poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná (nepřepečováváme, ale snažíme se o co největší samostatnost uživatele).
 • Možnost uživatele spolurozhodovat – uživatel má možnost se podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně tyto možnosti nabízí, přičemž je respektován názor uživatele.
 • Transparentnost při poskytování služeb – veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskuzi, tak veřejnou kontrolu.
 • a další

 

Poslání DpS 

Okruh osob pro přijetí – komu služby poskytujeme

 • senioři v obtížné životní situaci ve věku od 65 let, kteří jsou částečně nebo zcela nesoběstační z důvodu chronické nemoci nebo věku, kteří mají sníženou schopnost zajistit si základní životní potřeby, schopnost sebeobsluhy a vyžadují péči nebo pomoc jiné osoby zajistit,
 • senioři, kteří jsou bez dostatečného sociálního zázemí nebo nemají zabezpečenou péči odpovídající jejich zdravotnímu a sociálnímu stavu a vlastními silami nemohou uplatňovat svá práva,
 • seniorům, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou kvalifikovanou léčebnou péči či hospitalizaci v nemocnici.

Komu nemůžeme služby poskytnout

 •  Osobám, které trpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními,
 • osobám, které trpí infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu,
 • v domově nemůžeme poskytnout služby osobám, které se léčí ze závislosti nebo jsou závislé na návykové látky či trpí jiným druhem patologické závislosti (alkohol, drogy, gamblerství atd.),
 • osobám, které trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi, vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením,
 • osobám, které trpí specifickým onemocněním, vyžadující specifickou odbornou péči, kterou jim organizace není schopna poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči),
 • osobám s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou,
 • osobám s onkologickým onemocněním v terminálním stádiu,

Pokud klient získá shora uvedené handicapy až v průběhu pobytu, je mu navržena nebo sjednána jiná služba v případě, že ji není možno poskytnout v rámci naší služby.

Celková kapacita Domova pro seniory je 67 lůžek, převážně v jedno a dvoulůžkových pokojích.

Kapacita zařízení se odvíjí od personálních a dispozičních možností Domova ve vztahu k zajištění kvalitní služby.

Z tohoto přehledu vyplývá, že nelze zajistit pro každého zájemce samostatný pokoj.

Pokoje jsou vybavené základním nábytkem tj. postelí, nočním stolkem, skříní, židlí a stolem. Pokoj lze vybavit vlastním vybavením uživatele, pokud je to možné vzhledem k prostoru pokoje. V prostorách domova jsou připraveny odpočinkové koutky, knihovna, místnosti volnočasových aktivit. Jednotlivá podlaží jsou propojena dvěma výtahy a schodištěm.

Ubytování v domově se zajišťuje s přihlédnutím k možnostem DPS a ke zdravotnímu stavu uživatele služeb.

Při nástupu je nový uživatel ubytován na předem dohodnutém pokoji a lůžku. Věci, které si sebou uživatel přinese z domova, budou označeny, uživatel ev. ošetřující personál je uloží na místa k tomu určená. Za neoznačené ošacení DPS neručí.

Není dovoleno v DPS přechovávat např. živá zvířata, nebezpečné předměty a chemikálie, věci hygienicky závadné, věci vzbuzující odpor atd. nebo některé věci v nadměrném množství, bez souhlasu ředitele SSSFnO. K výzdobě pokoje může uživatel použít vlastní předměty (např. obrazy, fotografie, textilie).

Uživatelé jsou povinni s poskytnutým majetkem DPS šetrně zacházet a při trvalém odchodu z DPS je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání.

Uživatel služby DPS může být po dohodě přestěhován, je-li to nutné ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, do jiného pokoje, popřípadě zdravotnického zařízení dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí disponuje vlastní plně vybavenou kuchyní a odborným personálem. Pro uživatele je připravována dietní strava šetřící, klasická strava, diabetická strava.

Stravování v DPS se zajišťuje podle platných stravovacích jednotek. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů.

O dietním stravování rozhoduje lékař po dohodě s uživatelem služby.

Pro uživatele je připravována dietní strava šetřící, klasická strava, diabetická strava.

Uživatelům je strava podávána ve společné jídelně na oddělení nebo na pokojích: snídaně, oběd, svačina, večeře.

Na odděleních, jsou pro uživatele zřízeny čajové kuchyňky, které jsou vybaveny sporákem, ledničkou a nejnutnějším nádobím.

Na odděleních mají uživatelé služeb k dispozici nápoje. Potraviny si mohou  ukládat do lednic na kuchyňkách jednotlivých oddělení nebo mohou mít vlastní lednici na pokoji.

Pro uživatele je připravována dietní strava šetřící, klasická strava, diabetická strava.

Uživatelům je strava podávána ve společné jídelně na oddělení nebo na pokojích: snídaně, oběd, svačina, večeře, II. večeře pro diabetiky.

Na odděleních, jsou pro uživatele zřízeny čajové kuchyňky, které jsou vybaveny sporákem, ledničkou a nejnutnějším nádobím.

Na odděleních mají uživatelé služeb k dispozici nápoje. Potraviny si mohou  ukládat do lednic na kuchyňkách jednotlivých oddělení nebo mohou mít vlastní lednici na pokoji.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče je zajištěna smluvním lékařem.

O uživatele pečují registrované zdravotní sestry, službu vykonávají od 6 do 18 hod. denně. Zajišťují tyto úkony: podávání léků, aplikace injekcí, převazy, příprava a zajištění převozu na odborná vyšetření a další výkony dle ordinace lékaře.

Uživatelé mohou využívat služby odborných lékařů, do Domova dochází:

– zubní lékař – dle potřeby na vyžádání,
– 1x měsíčně kožní lékařka a lékař – psychiatr.
– Do ostatních odborných ambulancí jsou uživatele převáženi sanitní službou.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Ošetřovatelská péče je podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajišťována pracovníky v sociálních službách.

Uživatelům jsou poskytovány tyto základní činnosti (§ 49 Zákona 108/2006 Sb. z.)

a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti:
1. volnočasové a zájmové aktivity,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

REHABILITAČNÍ PÉČE

Rehabilitační péče je poskytována na základě doporučení lékaře.

Tým pracovníků poskytuje:

– elektroléčbu

– ultrazvuk

– Bioptronovou lampu

– Rebox

– parafínovou lázeň

– individuální léčebný tělocvik dle ordinace lékaře

– bazální stimulace imobilním uživatelům

– aromaterapie

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Volnočasové aktivity slouží k příjemnému prožití dne s ostatními spolubydlícími a mohou také pomoci k udržení a procvičení jemné motoriky a tvůrčích dovedností našich uživatelů.

V našem domově nabízíme volnočasové aktivity a sociálně terapeutické aktivity, které se konají v dopoledních i odpoledních hodinách.

Dopoledne od 9,00 do 11,00 hod jsou v provozu:

 • volnočasové dílny, kde může každý podle svých možností a zájmů vytvářet nejrůznější výrobky a dílka (možnost pletení, rozvíjení nejrůznějších technik, výroba svíček, tkalcovský stav, výtvarné práce, práce s keramikou atd. Výrobky našich uživatelů slouží k výzdobě domova, ale také k uspořádání vánočního jarmarku.
 • klubovna s pravidelnou nabídkou dopoledních programů (skupinové cvičení, trénování paměti, výtvarné práce, posezení s písničkou, rukodělné práce, promítání filmu, společenské hry)
 • Odpoledne se mohou uživatelé setkávat na:

promítání cestopisů
trénování paměti
posezení s písničkou
keramické dílně
na společných oslavách narozenin

Každý měsíc se koná aspoň jedna společná akce pro všechny uživatele:

turnaj v „Člověče nezlob se“
valentýnské posezení
soutěž o Zlatého skřivana
pálení čarodějnic
smažení vaječiny
turnaje v kuželkách
vinobraní
jarmark
mikulášská nadílka

V létě je program přizpůsoben tak, abychom mohli trávit co nejvíc času na zahradě domova, hraním ruských kuželek nebo výlety do okolí.
Zpravidla jednou za rok se koná autobusový zájezd podle zájmu našich uživatelů.

V našem zařízení je poskytována individuální péče i pro uživatele s potřebnou zvýšenou péčí, kde je nabízena bazální stimulace proškolenými pracovníky.

CANISTERAPIE

Canisterapie se provádí ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci s občanskou společností Podané ruce.
Do našeho zařízení dochází canisterapeutka paní Monika Olbrechtová s krásnou fenkou border collie-Kaily, která si již při prvním setkání získala srdce našich uživatelů.
Canisterapie se koná jednou za čtrnáct dnů od 9 do 11 hod v naší kulturní místnosti na II. poschodí nebo na klubovně na I. poschodí. Při skupinové canisterapii se naši uživatelé zapojují do nabízených aktivit a her s fenkou Keily. Díky této aktivizaci mohou naši uživatelé zapomenout na své problémy a bolesti, ale také si vychutnat fyzickou přítomnost canisterapeutického psa, hlazením a dáváním povelů Keily, která je vzorně plní.

Tyto činnosti jsou provázeny pozitivními emocemi našich uživatelů jak při skupinové tak individuální canisterapii.
I díky těmto setkáním se může zlepšovat kvalita života našich uživatelů.

DUCHOVNÍ PÉČE

Každý člověk má duchovní potřeby, ale nemusí mít nutně vztah k žádnému náboženství. Směřuje k uzavření svého života, ke klidnému spočinutí a bezpečí. Duchovní péče hlásá a brání jedinečnou hodnotu a důstojnost lidského života.

Duchovní péče je nabízena všem, kdo si to přejí, věřícím i nevěřícím.

Ve Středisku sociálních služeb je sloužena mše svatá v kapli, která se nachází v přízemí budovy.
V pátek je sloužena mše svatá v 9.00 hod., především pro naše imobilní uživatele, ale i pro veřejnost. Pokud se tato mše nekoná, je to předem ohlášeno.

Duchovní péči ve středisku zajišťují kněží, kteří byli tím pověřeni.

Pro uživatele, kteří ze zdravotních důvodů nemohou na mši a mají zájem o svátosti, je zajištěna návštěva duchovního na pokoji. Způsob, úroveň a intensita duchovní služby se řídí okamžitým psychickým a zdravotním stavem.

Snažíme se zprostředkovat duchovní péči podle potřeby a vyznání uživatele.

 

V případě zájmu o službu vyplňte tiskopis, který 

1. je možné vyzvednout přímo ve „Středisku“ u sociální pracovnice (doporučujeme) na adrese:

Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
telefon: 420 558 441 639, e-mail: lenka.simikova@sssfno.cz

2. a nebo zde:

žádost o přijetí

vyjádření lékaře

plná moc

GDPR pro rodinné příslušníky

Směrnice pro pobyt, stravu a služby

 1. Zájemce o poskytování služby se dostaví s vyplněnou žádostí k nám k osobnímu jednání, popřípadě zašle vyplněný formulář poštou.
 2. Na základě vyhodnocení této žádosti bude možné určit zda  můžeme požadované služby poskytnout zájemci.
 3. Sociální pracovnice provede jednání se zájemcem a žádost bude zařazena do evidence, poté musí být schválena výběrovou komisí.
 4. V případě volné kapacity bude zájemce kontaktován sociální pracovnicí a vyzván k nástupu.
 5. Se zájemcem bude sepsána „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí.“
 6. Po uzavření této smlouvy se stává zájemce uživatelem služeb sociální péče v našem zařízení.
 7. Na základě dotazníku ke stanovení osobních cílů uživateli bude sestaven individuální plán péče.

Kontaktujte nás

Domov pro seniory tvoří I. a V. úsek. 

Vedoucí I. úseku: Mgr. Ivana Macounová

Telefon:  420 739 441 337

Vedoucí V. úseku: Martina Mohelniková, DiS.

Telefon:  420 733 657 949

(*) nutný údaj